سنگ کاری

سنگ کاری

در این روش که باعث صافی و صیقلی شدن قطعات میشود با استفاده از تراش و براده برداری فلزات و قطعات توسط دستگاه سنباده دواری استفاده میشود.

سنگ کاری مانند : سوراخکاری ، تراشکاری و فرز کاری که در این عمل براده برداری میشود.

در این روش سنگ سنباده مانند تیغه فرز عمل میکند که دانه های سنگ به جای لبه های برنده تیغه فرز می باشند و هر دانه سنگ یک براده کوچک از روی قطعه کار بر میدارد و باعث  صیقلی و صاف شدن و پرداخت شدن قطعه مورد نظر میگردد.

ﻣﺰاﻳﺎی سنگ زنی

از جمله ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ کاری  (سنگ زنی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی دیگر ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد راﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اشاره کرد:

 1.   در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاده ﺑﺮداری در اﺛﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 2. ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاده ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻔﻲ از ﺳﻄﻮح ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ.  ﻟﺬا ﻓﺸﺎر وارده از اﺑﺰار ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ نه تنها تغییر  ﻓﺮم ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﻛﺎری را ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 3. ﭼﻮن اﺑﻌﺎد ذرات ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻓﻘﻂ از ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
 4. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ کاری و ﺻﻴﻘﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎری ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

گروه صنعتی فیدار  داشتن کادری مجرب و توانا آماده ارائه خدمات در زمینه سنگ کاری و سنگ زنی انواع قطعات ، رو زنی به طول 6000mm و قطر 1000mm و داخل زنی به قطر 1000mm وطول 1000mm می باشد.

سنگ کاری
سنگ کاری
  فیدارآسیا | آیکاری کروم | آبکاری کروم سخت

  گروه صنعتی فیدار با تجربه 30 سال در زمینه آبکاری کروم سخت فعالیت خود را بر سه اصل کیفیت ، رضایت مشتری و توسعه خدمات قرار داده است.

  • تهران ، شهرک صنعتي چهاردانگه ، خيابان 18 ، میدان صنعتگران سمت چپ، خیابان 19 (سوم فلزتراش)،پلاک 14
  • تلفن : 55252877 -55257757
  • فکس : 55277042
  • همراه :   09191080080 – 09123473928